Regulaminy

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY

NA ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH

 1. Zajęcia odbywają się regularnie, w stały dzień tygodnia i o stałej godzinie ustalonej z rodzicem.
 2. Płatność za zajęcia odbywa się na zasadzie abonamentu,  zgodnie z cennikiem gabinetu, płatnego przelewem na konto bankowe gabinetu, do połowy bieżącego miesiąca.
 3. Płatność odbywa się za cały miesiąc, czyli za min 4 zajęcia, z góry.
 4. Standardowy czas trwania bezpośredniej pracy z dzieckiem to 45 minut. 15 min jest przeznaczone na przygotowanie pomocy do zajęć oraz uporządkowanie akcesoriów po przeprowadzonych zajęciach.
 5. W przypadku planowanej nieobecności dziecka prosimy o wcześniejsze odwoływanie zajęć – maksymalnie do godziny 08:00 dnia, w którym powinny odbywać się zajęcia oraz ustalenie terminu odrobienia nieobecności w ramach danego miesiąca.
  Przy zgłoszeniu po godzinie 08:00 danego dnia, zajęcia nie podlegają odrobieniu, a kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość odrobienia zajęć w kolejnym miesiącu. W razie zaistnienia takiej potrzeby konieczne jest mailowe powiadomienie o fakcie dział księgowy (ksiegowosc@gabinet-erka.pl) i uzyskanie akceptacji.
 7. W przypadku zajęć odwołanych z powodu choroby lub urlopu terapeuty organizowane będą zastępstwa z innymi specjalistami danej dziedziny, będącymi terapeutami ERKI. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie z terapeutą prowadzącym.
 8. Zajęcia wypadające w święta państwowe i kościelne nie są wliczane do rachunku.
 9. W celu uporządkowania odbytych, odwołanych i odrobionych zajęć obowiązuje karta podpisów. Po każdych zajęciach rodzic lub opiekun zobowiązany jest zaznaczyć obecność dziecka własnoręcznym podpisem pod odpowiednią datą.
 10. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz zapewnienia dziecku: obuwia zmiennego, stroju sportowego (w przypadku zajęć ruchowych), sprzętu korekcyjnego – jeśli dziecko wymaga (np. okulary, ortezy, komunikatory) oraz odpoczynku przed i po zajęciach.
 11. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do zgłaszania ważniejszych chorób towarzyszących dziecku (cukrzyca, padaczka, choroby zakaźne itp.).
 12. W przypadku chęci rezygnacji z kontynuacji konieczne jest mailowe, telefoniczne lub osobiste poinformowanie o tym fakcie właściciela gabinetu. Rezygnacja następuje od kolejnego miesiąca. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwrócona.
 13. Wszelkie pytania, wątpliwości, sugestie podczas trwania terapii proszę kierować do właścicielki gabinetu – Joanny Sitarz, tel.: 502059034.

 

W sprawach finansowo – księgowych proszę o kontakt z działem księgowości: ksiegowosc@gabinet-erka.pl

Dane do przelewu:

ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna

ul. Aldony 17 80-438 Gdańsk

PKO BP  39 1020 1811 0000 0902 0281 9316

W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy zajęć oraz okresu rozliczeniowego.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY

NA ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Prosimy o wcześniejsze informowanie o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach. Pozwoli nam to lepiej przygotować się do zajęć i skrócić czas oczekiwania na uczestników.
 2. Odpłatność za zajęcia następuje na początku miesiąca,  zgodnie z cennikiem gabinetu, za cały miesiąc z góry, za pomocą przelewu lub płatności kartą w oddziałach ERKI.
 3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość dołączenia do innej grupy – o ile w aktualnym czasie odbywają się inne zajęcia grupowe.
 4. W święta państwowe i kościelne zajęcia zostają odwołane i nie są wliczane do rachunku.
 5. W trosce o dobro dziecka – podczas zajęć nie rozmawiamy o dziecku przy dziecku.
  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania dziecka na zajęciach grupowych chętnie umówimy się na dodatkowe spotkanie, wyłącznie z rodzicem w celu omówienia nurtujących kwestii.
 6. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne (kapcie/ skarpetki antypoślizgowe)
 7. Prosimy o informowanie prowadzących o ważnych chorobach towarzyszących dziecku np. padaczka, cukrzyca.
 8. Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia.