Regulamin konkursu „Kreatywne wspieranie rozwoju Dziecka”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest ERKA Joanna Sitarz Wczesna Interwencja Terapeutyczna, z siedzibą przy ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk, posługująca się numerem NIP 957-10-33-517.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg oraz wszelkie roszczenia osób trzecich związane z konkursem, jest Organizator.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs „Kreatywne wspieranie rozwoju Dziecka” będzie przeprowadzony w dniach od 2.03.2022 r. do 8.03.2022 r. do godziny 23:59.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • pod postem konkursowym na fanpage na Facebooku lub Instagramie (https://www.facebook.com/gabinetERKA @gabinetERKA) wypisać co najmniej 5 propozycji zabaw, w których wykorzystane zostaną mieszadełka wkładane do otworów w pojemniku,
 • obserwować profil gabinet ERKA na Facebooku lub Instagramie.
 1. Do wybrania zwycięzców brane będą pod uwagę komentarze pod postem konkursowym, zamieszone w dniach 2.03.2022 r. do 8.03.2022 r. do godziny 23:59.
 2. Udział w konkursie można wziąć tylko jeden raz, jedna osoba może tylko jeden raz wygrać przewidziane nagrody.

§ 3 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone następnego dnia po zakończeniu konkursu.
 2. Organizator wybierze zwycięzców spośród uczestników.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie są wybrane przez Organizatora drobne pomoce m.in. do ćwiczenia motoryki ręki.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowany przez Organizatora o wynikach konkursu poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na oznaczony profil w mediach społecznościowych.
 4. Zwycięzcy Konkursu zobligowani są do poinformowania Organizatora o przyjęciu bądź rezygnacji z nagrody w ciągu 72 godzin od wysłania wiadomości przez Organizatora.
 5. W celu realizacji wysyłki nagrody, niezbędne będzie podanie Organizatorowi adresu korespondencyjnego zwycięzcy lub odbiór osobisty nagrody w ustalonym przez Organizatora i Zwycięzcę miejscu.
 6. Organizator wysyła nagrody maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników na własny koszt na terenie Polski. Wysyłka do innych krajów nie jest przewidziana.

§ 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wysłania i odbioru ewentualnych Nagród,
 • wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Organizatora, 
 • przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą niewydania Nagrody. 

§ 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Zwycięzców Konkursu jest Organizator. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu przekazania im nagrody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał od Zwycięzców następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania c) numer telefonu.
 6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail biuro@gabinet-erka.pl.
 7. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail biuro@gabinet-erka.pl.
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego nazwy użytkownika/imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 11. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 12. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora. 
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.